088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

VVD de grootste partij | En hoe nu verder?

Uit cijfers van het ANP is de voorlopige prognose voor de opkomst tijdens de verkiezingen vastgesteld. 80,8% van de kiesgerechtigden in Nederland heeft afgelopen woensdag van zich laten horen. Eerder op de verkiezingsavond werden al prognoses van boven de 80% gegeven. Tijdens de verkiezingen in 2012 lag de opkomst op 74,6%. De verschillen in opkomst tussen de provincies is erg groot. Zo is de prognose dat in Limburg slechts 52,8% stemde, terwijl in Overijssel 83,4% van de stemgerechtigden haar mening liet gelden over Politiek Nederland.

peilingen

De verkiezingsuitslag

VVD blijft favoriet onder de Nederlandse bevolking, ondanks dat de partij 8 zetels verloor. Op ruime afstand volgt de PVV met 20 zetels. CDA en D66 hebben samen de 3e positie weten te bemachtigen, zij worden op de voet gevolgd door GroenLinks en SP die samen de 4e positie delen met 14 zetels. De grootste verliezer in deze verkiezingsstrijd is de PvdA. De PvdA blijft op 9 zetels hangen, terwijl zij in 2012 38 zetels wisten te bemachtigen.

Het vormen van de coalitie

Aangezien de VVD de verkiezingen heeft gewonnen, vormt deze partij hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coalitie.
Mark Rutte sloot eerder het regeren met de PVV uit. Nu zou een logische stap zijn dat de VVD één front vormt met de CDA en D66. Deze drie partijen vormen echter nog geen meerderheid binnen de Tweede Kamer. Daarvoor moet toch echt de samenwerking opgezocht worden met een andere partij. Mogelijke aanvullingen zouden kunnen zijn GroenLinks of de ChristenUnie. Het nadeel van een coalitie met de ChristenUnie is dat de coalitie slechts een zeer kleine meerderheid in de Tweede Kamer telt, 76 tegenover een oppositie met 74 zetels. En het in ‘zee’ gaan met GroenLinks zal leiden tot veel meer discussie vanwege grotere inhoudelijke geschillen…

HR-standpunten van de coalitie

Na het over bovenstaande feiten te hebben gehad, zoomen we graag in op ons vakgebied: HR! Wat als één van bovenstaande coalities gevormd wordt? Wat zijn daarvan de effecten op de werkvloer? In onze vorige blog hebben we alle HR-standpunten voor u op een rijtje gezet. In deze blog zoomen we in op de standpunten van de twee voorbeeld coalities. Gekeken wordt naar de onderwerpen waar vrijwel alle deelnemende partijen een standpunt innemen.

Coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Alle vier de partijen willen het vaste contract aantrekkelijker maken voor werknemer en werkgever. Daarnaast willen de VVD, CDA en GroenLinks dat er meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten. D66 ziet dit anders, die ziet graag dat werknemers één contract krijgen, namelijk het contract voor onbepaalde tijd en tegelijkertijd versoepeling van het ontslagrecht. Op dit punt zou dus frictie kunnen ontstaan. Belangrijk is dat de partijen gemeenschappelijke doelen voor ogen houden.

Op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de partijen het er in ieder geval over eens dat er iets moet veranderen op het gebied van loondoorbetaling door (kleine) bedrijven en dan met name het 2e ziektejaar. De uitvoering hiervan verschilt echter per partij. De toekomst, indien deze coalitie werkelijk gevormd wordt, zal uitwijzen welke richting ingeslagen wordt als het gaat om loondoorbetaling en verzekeringen bij ziekte.

Alle partijen binnen deze (optionele) coalitie willen meer ruimte op de arbeidsmarkt voor (gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en oudere werkzoekenden. VVD wil dit mogelijk maken met belastingvoordelen en no-riskpolissen, terwijl GroenLinks bedrijven een quotum wil opleggen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Er zal uit moeten blijken welke aanpak, voor het creëren van werkgelegenheid, de andere partijen het meest op prijs stellen.

Tot slot komt het onderwerp ‘zwangerschapsverlof’ aan bod binnen de HR-standpunten. De VVD doet geen uitspraken over dit onderwerp tijdens de verkiezingscampagne. De andere partijen willen het verlof verlengen en denken hierbij ook aan de vaders, meemoeders en adoptieouders. De lengte van het verlof varieert per partij. De standpunten van de partijen bevatten in de kern hetzelfde doel (verlening van het ouderschapsverlof), hoe bij dit doel gekomen wordt wijkt echter wel van elkaar af. Alle partijen zullen waarschijnlijk een compromis moeten sluiten ten aanzien van hun standpunten wanneer zij met elkaar willen regeren.

Coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Een coalitie met de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is niet geheel ondenkbaar. De partijen zijn het op het gebied van HR-zaken in grote mate met elkaar eens. Net als bij coalitie 1 is de ChristenUnie het met haar collega’s eens als het gaat om de duur van de arbeidscontracten: vaste contracten moeten toegankelijker worden. Daarnaast moet het volgens deze partij ook mogelijk zijn om meerjarige contracten bij de huidige werkgever af te sluiten. De ChristenUnie, het CDA en de VVD zullen elkaar in dit standpunt goed kunnen vinden. D66 moet dan nog wel overtuigd worden, zij willen uitgaan van één vast contract.

Opvallend is dat op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte de ChristenUnie duidelijk ook aan grote organisaties denkt, terwijl de andere partijen enkel over kleine organisaties spreken. De partij wil de loondoorbetaling voor grote organisaties terugbrengen naar 10 jaar. Wanneer deze coalitie haar intrede doet, is het interessant om te zien hoe de partijen tegenover loondoorbetaling bij ziekte voor grote organisaties denken. Zal het standpunt van de ChristenUnie stand houden?

De coalitie zal het snel met elkaar eens zijn over het onderwerp ‘werkgelegenheid voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden’. Zij willen allen werkgelegenheid creëren voor deze groep werklozen. Om dergelijke werkgelengheid te kunnen creëren, dient het voor werkgevers aantrekkelijker te worden om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden aan te nemen.

Als het gaat om het zwangerschapsverlof is de ChristenUnie net als het CDA en D66 voor uitbreiding van het zwangerschapsverlof. De uitbreiding geldt voor moeder en vader, maar kent een mindere lange duur dan waar de CDA en D66 van uitgaan. Naar verwachting zal de VVD zich eerder naar het standpunt van de ChristenUnie, dan naar de standpunten van CDA en D66 willen schikken. De standpunten van de ChristenUnie en VVD hebben meer raakvlakken dan de standpunten van GroenLinks. Als puur gekeken wordt naar de standpunten zou het logischer zijn als coalitie 2 gevormd wordt, maar zoals al eerder genoemd kent deze coalitie een zeer kleine meerderheid in de Kamer.

Wij hebben twee denkbare scenario’s voor u uitgewerkt. Er zijn nog meer opties, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een extra partij aan coalitie 2. Duidelijk mag zijn dat het om een ‘lastige’ formatie gaat. In afwachting van het advies van Minister Schippers als verkenner voor de kabinetsformatie wordt het debat voorbereid. 21 maart wordt de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing vast gesteld. Het kan zelfs maanden duren voordat het nieuwe kabinet gevormd is. We zullen de effecten van de nieuwe formatie voor HR op de voet volgen… 

Coalitie 1

  vvd cda d66 groenlinks
Dienstverbanden en arbeidscontracten
 • Aantrekkelijker maken vast contract
 • Meerdere tijdelijke contracten kunnen hebben van langere duur, om meer zekerheid te krijgen met een flexibel contract
 • Werknemers eenvoudig achter elkaar in dienst kunnen nemen
 • Belasting op arbeid verlagen
 • Minder regels voor MKB en familiebedrijven
 • Meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten
 • Arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij sprake is van 1 contract, het contract voor onbepaalde tijd
 • Introductie van werknemersaftrek
 • Tweede meerjarig contract mogelijk maken
 • Hogere WW-premies voor tijdelijke contracten
Ziekte/ verzekeringen
 • Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven verkorten naar 1 jaar. 2e jaar gefinancierd door de overheid
 • Minder administratie bij ziekte
 • Introductie van 1 basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van alle werkenden
 • Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen. Voor langere ziekteperiodes een private regeling met publieke waarborgen
Kleine werkgevers moeten het 2e jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen verzekeren Collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Loon wordt bij ziekte in 2e jaar betaald
(Gedeeltelijk) Arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden Belastingvoordelen en no-risk polissen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden in dienst te nemen Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking Aantrekkelijker maken om ouderen en arbeids- beperkten in dienst te nemen Bedrijven en organisaties krijgen een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking
Zwangerschaps- en bevallingsverlof   3 maanden extra ouderschapsverlof voor de ouders samen na de geboorte van het kind Vaders, meemoeders en adoptieouders moeten 12 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de 1e 6 maanden na geboorte of toekenning van het adoptiekind Kraamverlof voor ouders en verzorgende meeouders naar 4 weken. Iedere werknemer krijgt 2 maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de 1e 9 maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof

Coalitie 2

  vvd cda d66 christenunie
Dienstverbanden en arbeidscontracten
 • Aantrekkelijker maken vast contract
 • Meerdere tijdelijke contracten kunnen hebben van langere duur, om meer zekerheid te krijgen met een flexibel contract
 • Werknemers eenvoudig achter elkaar in dienst kunnen nemen
 • Belasting op arbeid verlagen
 • Minder regels voor MKB en familiebedrijven
 • Meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten
 • Arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij sprake is van 1 contract, het contract voor onbepaalde tijd
 • Introductie van werknemersaftrek
 • Lagere werkgeverslasten, om het aantrekkelijker te maken om personeel (vast) in dienst te nemen
 • Tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever in duurloop laten oplopen
Ziekte/ verzekeringen
 • Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven verkorten naar 1 jaar. 2e jaar gefinancierd door de overheid
 • Minder administratie bij ziekte
 • Introductie van 1 basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van alle werkenden
 • Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen. Voor langere ziekteperiodes een private regeling met publieke waarborgen
Kleine werkgevers moeten het 2e jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen verzekeren Loondoorbetaling voor kleine organisaties verkorten naar 1 jaar. 2e jaar gefinancierd door de overheid. Premiedoorbetaling voor grote bedrijven verkorten naar 10 jaar
(Gedeeltelijk) Arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden Belastingvoordelen en no-risk polissen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten en oudere werkzoekenden in dienst te nemen Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking Aantrekkelijker maken om ouderen en arbeids- beperkten in dienst te nemen Loonkostenvoordelen om ouderen mensen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
Zwangerschaps- en bevallingsverlof   3 maanden extra ouderschapsverlof voor de ouders samen na de geboorte van het kind Vaders, meemoeders en adoptieouders moeten 12 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de 1e 6 maanden na geboorte of toekenning van het adoptiekind
 • Van de moeder verruimen van 16 naar 20 weken
 • 10 dagen vaderschapsverlof